Top

1669 | โรงพยาบาลโนนสุวรรณ |  สถิติเข้าชม 538757คน    

24x7 Servives

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ เปิดให้บริการตลอด 24ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

CARE CLINIC

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ บริการคลินิกพิเศษ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00น.-16.00น. ตรวจโรคทั่วไป
เสาร์-อาทิตย์ วันหยุด รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทำคลอดตลอด 24ชั่วโมง

EMERGENCY

งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน และส่งต่อผู้ป่วย ออกให้บริการรับผู้ป่วยผ่านเครือข่าย 1669 อาสาสมัครกู้ชีพ ให้บริการประชาชนในชุมชน เบอร์โทรฉุกเฉิน 1669

WELCOME!

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

โรงพยาบาลโนนสุวรรณเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับทุติยภูมิ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ ให้บริการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชนในเขต อำเภอโนนสุวรรณและประชาชนพื้นที่ข้างเคียง

ABOUT US

วิสัยทัศน์(Vision)

ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สานสายใยชุมชน สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน


พันธกิจ(Mission)

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพ และเป็น องค์รวมที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภค
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และมีพันธะสัญญาในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็ง และให้ประชาชนมีขีดศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพได้
4. พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร สมรรถนะความเชี่ยวชาญของบุคลากร และการบริการสุขภาพ และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ ให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของอำเภอได้อย่างมีมาตรฐาน และรองรับความต้องการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


OUR AWARD

  2559

  รางวัลดีเด่น ระดับกระทรวง : การพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มรายได้ของ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 - 2559
  โดย นางบุณฑริกา บัวศรี

  2559

  รางวัลดีเด่น ระดับกระทรวง : การพัฒนารูปแบบการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชนและนาฬิกาชีวิตร่วมกับภาคีสุขภาพ เขตตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
  โดย นางธัฏษิณา ใจเสน

  2559

  รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต9 : การพัฒนาระบบการจำแนกค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค (PP) เพื่อการจัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559
  โดย นางบุณฑริกา บัวศรี

OUR PURCHASE จัดซื้อ จัดจ้าง

OUR KNOWLEDGE การเรียนรู้

 • 2.
 • ประกาศโรงพยาบาลโนนสุวรรณเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  วันที่ 2017-10-03 | โดยสิบเอกยศนนท์ จอยเอกา โหลดเอกสารแนบ

 • 3.
 • KPIระดับความสำเร็จการจัดการความรู้ด้านการวิจัยKPIระดับความสำเร็จการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ผลงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอําเภอ เขตสุขภาพ และกระทรวง ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆนําไปใช้ประโยชน์ การแก้ปัญหาในงานประจำที่ทำทุกวัน อย่างเป็นระบบ และนำแนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาเรียบเรียงเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย สามารถสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจ รับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เก็บข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหามาเรียบเรียงเพื่อถ่ายทอด (Routine to Research : R2R) และส่งต่อการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม กระจายความรู้ขององค์กรไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร (เวทีนำเสนอผลงาน R2R ระดับอำเภอ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องในเครือข่ายเพื่อการพัฒนาต่อยอด (เวทีนำเสนอผลงาน R2R ระดับเขตสุขภาพ และระดับกระทรวง) คือหัวใจอย่างแท้จริงของการพัฒนางาน (Knowledge Management : KM)
  วันที่ 2017-08-29 | โดยบุญฑริกา บัวศรี โหลดเอกสารแนบ